prepararn les ampolles

preparant les herbes per a posarles dins de les anpollles