les herves netes

tallant les parts tendres per al herbero